Legislatie

HG nr. 1373/28.10.2008

HOTARARE nr. 1373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania.

Avand în vedere prevederile art. 41 alin. (1) si ale art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

În sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta, cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;

b) bunuri divizibile – materiale vrac transportate fara ambalaj, în gramezi neordonate, sub forma de pulbere, granule sau bucati, provenite din exploatari miniere, de cariera sau balastiera ori materiale fluide sau semifluide provenite de la statii de mixturi asfaltice ori statii de betoane, aditivi si lianti în constructii, aflate pe teritoriul Romaniei, si care sunt transportate cu vehiculele prevazute la lit. a);

c) furnizori – operatori economici care distribuie, pe cale rutiera, bunurile divizibile cu vehiculele prevazute la lit. a);

d) utilizatori – transportatori rutieri care detin si/sau utilizeaza vehiculele prevazute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile.

Art. 2

(1) Furnizorii ale caror bunuri divizibile sunt distribuite prin utilizarea retelei de drumuri publice din Romania au obligatia sa aiba în dotare, în punctele de încarcare, instalatii de cantarire a vehiculelor rutiere.

(2) Instalatiile de cantarire a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor, trebuie sa îndeplineasca si sa respecte conditiile prevazute în anexa nr. 1.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) punctele de extractie si distributie a materialelor de balastiera cu un volum autorizat de pana la 2.000 m3;

b) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Nationala “Apele Romane”, pentru lucrari de întretinere a albiilor cursurilor de apa, prin lucrari prevazute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;

c) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Nationala “Apele Romane” în perioada producerii inundatiilor sau poluarii accidentale de mare amploare, considerate situatii de urgenta potrivit legii, cu informarea prealabila a administratorului drumului.

(4) Accesul de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public, chiar daca acesta se realizeaza prin intermediul unui drum de utilitate privata, va fi amenajat si întretinut în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3

Tichetul de cantar eliberat de instalatiile de cantarire va fi semnat si stampilat de furnizor si va contine toate elementele de personalizare prevazute în anexa nr. 2.

Art. 4

Obligatiile furnizorilor ale caror bunuri sunt distribuite folosind reteaua de drumuri publice din Romania sunt urmatoarele:

a) sa asigure conditiile de functionare pentru instalatiile de cantarire, prevazute prin reglementarile metrologice si de furnizorul acestora;

b) sa cantareasca si sa emita tichet de cantar, eliberat potrivit prevederilor art. 3, pentru toate vehiculele utilizate pentru distributia rutiera a bunurilor divizibile;

c) sa tina evidenta cronologica si sistematica a tichetelor de cantar eliberate;

d) în cazul solicitarii utilizatorului sau conducatorului auto de a încarca vehiculul peste masa totala maxima admisa prevazuta de legislatia în vigoare pentru configuratia vehiculului, sa verifice existenta la bord, în original, a autorizatiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pe care circula, corespondenta numerelor de înmatriculare, respectarea perioadei de valabilitate si a numarului de curse;

e) sa tina evidenta cronologica si sistematica a seriilor autorizatiilor speciale de transport, a emitentilor acestora si a numerelor de înmatriculare înscrise în acestea, pentru vehiculele încarcate peste masa totala maxima admisa, prevazuta de legislatia în vigoare;

f) sa nu permita plecarea din punctul de încarcare a vehiculelor necantarite, cu depasiri ale masei totale maxime admise, cu depasiri ale masei totale pentru care a fost eliberata autorizatia speciala de transport sau fara tichet de cantar, dupa caz;

g) sa prezinte personalului de control prevazut la art. 8 alin. (4) buletinul de verificare metrologica al instalatiei de cantarire, evidenta cronologica si sistematica a tichetelor de cantar eliberate, cate un exemplar al tichetelor de cantar eliberate care sa contina semnatura de primire a conducatorului auto si evidenta proprie privind autorizatiile speciale de transport – pentru vehiculele încarcate peste masa totala maxima admisa, prevazuta de legislatia în vigoare;

h) sa asigure conditii pentru curatarea rotilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;

i) sa nu permita parasirea punctului de încarcare si accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;

j) sa suspende furnizarea, pe cale rutiera, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate conditiile pentru cantarirea vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotarari;

k) sa aduca la cunostinta utilizatorilor carora le furnizeaza bunurile divizibile suspendarea sau reluarea furnizarii pe cale rutiera;

l) sa prezinte administratorului drumului la care se realizeaza accesul de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic sau de la încetarea activitatii de exploatare a bunurilor divizibile, situatia cantitatilor de bunuri distribuite pe cale rutiera, conform tichetelor de cantar eliberate.

Art. 5

Obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele:

a)sa nu transporte bunuri divizibile de la furnizorii care nu cantaresc sau nu elibereaza tichet de cantar pentru toate vehiculele;

b) sa comunice furnizorului, în scris, valorile maselor totale maxime admise prevazute de legislatia în vigoare, pentru vehiculele utilizate;

c) sa transbordeze încarcatura, pe propria cheltuiala, partial sau total, în unul sau mai multe vehicule, astfel încat sa fie respectate masele pe axe maxime admise, prevazute de legislatia în vigoare, sau masele înscrise în autorizatia speciala de transport, dupa caz, în situatia în care se constata de catre personalul de control prevazut la art. 8 alin.

(4) circulatia vehiculelor cu depasirea maselor maxime pe axe ce pot fi autorizate;

d) sa nu transporte materiale vrac cu vehicule din dotarea carora le lipseste prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevazute prin constructie cu obloane, acestea trebuie sa fie asigurate cu sisteme de închidere care sa asigure etanseitatea.

Art. 6

Obligatiile conducatorului auto sunt urmatoarele:

a) sa detina la bordul vehiculului si sa prezinte organelor de control prevazute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului, tichetul de cantar si, daca este cazul, autorizatia speciala de transport;

b) sa nu circule cu vehicule care transporta bunurile divizibile de la furnizorii care nu efectueaza cantarirea sau care nu elibereaza tichet de cantar, potrivit prezentei hotarari;

c) sa nu circule cu vehicule care transporta materiale vrac neacoperite cu prelata, iar în cazul în care vehiculul este prevazut prin constructie cu obloane, acestea trebuie sa fie asigurate cu sisteme de închidere care sa asigure etanseitatea;

d) sa nu plece de la punctul de încarcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depasiri ale masei totale maxime admise prevazute de legislatia în vigoare sau, dupa caz, cu depasirea masei totale înscrise în autorizatia speciala de transport, eliberata de administratorul drumului.

Art. 7

La îndeplinirea obligatiilor care le revin potrivit prezentei hotarari, furnizorii, utilizatorii si conducatorii auto vor avea în vedere respectarea legislatiei privind protectia mediului învigoare.

Art. 8

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte:

a) încalcarea prevederilor art. 2 alin. (1) si (2) si ale art. 4 lit. b), e), f), g) si j), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei, aplicata furnizorului;

b) încalcarea prevederilor art. 3 si ale art. 4 lit. c), h), i) si l), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicata furnizorului;

c) încalcarea prevederilor art. 5 lit. a) si c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicata utilizatorului;

d) încalcarea prevederilor art. 5 lit. d), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicata utilizatorului;

e) încalcarea prevederilor art. 6 lit. a) si c), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, aplicata conducatorului vehiculului;

f) încalcarea prevederilor art. 6 lit. b) si d), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicata conducatorului vehiculului.

(2) În cazul constatarii circulatiei vehiculului cu depasirea maselor pe axe, peste cele ce pot fi autorizate, fara autorizatie speciala de transport, personalul competent conform legii va dispune, pe langa sanctiunile prevazute de lege, imobilizarea vehiculului în conditiile legii, pana la îndeplinirea obligatiilor legale.

(3) În cazul în care la locul constatarii contraventiei nu se gaseste un spatiu pentru imobilizarea vehiculului, acesta va fi îndrumat pana la cel mai apropiat spatiu corespunzator, deplasarea urmand a se efectua pe cheltuiala contravenientului.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:

a) administratorul drumului public la care se realizeaza accesul de la punctul de lucru al furnizorului, chiar daca accesul se realizeaza prin intermediul unui drum de utilitate privata, pentru nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor prevazute la art. 2-4;

b) administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de catre utilizatori sau conducatorii auto a obligatiilor prevazute la art. 5 si 6;

c) politistii rutieri sau politistii de frontiera, în cazul în care îsi desfasoara activitatile specifice de control în lipsa personalului prevazut la lit. b).

(5) Pentru identificarea furnizorilor si/sau pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei hotarari, administratorul drumului poate încheia protocoale de colaborare cu subunitatile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale Administratiei Nationale “Apele Romane”, ale Garzii Nationale de Mediu sau cu alte institutii din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, dupa caz.

Art. 9

(1) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 8 alin. (1), în conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10

Prevederile art. 4 nu se aplica exploatarilor utilizate de unitatile de gospodarire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamitatilor, inundatiilor sau poluarii accidentale, considerate cazuri de forta majora si care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national, la solicitarea scrisa a acestora si numai cu acordul administratorului drumului public.

Art. 11

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 12

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simpla motoare si semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 13

Prezenta hotarare intra în vigoare la 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1:

Conditiile ce trebuie îndeplinite de instalatiile de cantarire a vehiculelor din dotarea furnizorilor:

a) sa fie amplasate la iesirea din punctul de lucru al furnizorului. În mod exceptional, pentru exploatarile temporare de nisip sau pietris situate în albia cursului de apa, al caror amplasament se modifica frecvent, instalatia de cantarire poate fi amplasata în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public;

b) sa respecte conditiile impuse de legislatia metrologica în vigoare privind introducerea pe piata, punerea în functiune si controlul metrologic ulterior;

c) sa fie destinate cantaririi vehiculelor rutiere în regim static sau dinamic;

d) sa detina certificat de aprobare de model si buletin de verificare metrologica, eliberat în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) sa functioneze în amplasamente de cantarire care respecta conditiile impuse de legislatia metrologica, producatorul si/sau furnizorul instalatiei de cantarire;

f) sa elibereze în regim automat, la finalizarea cantaririi, tichetul de cantar pentru fiecare vehicul verificat;

g) sa permita memorarea în baza de date a aplicatiei instalatiei de cantarire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cantar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotarare.

ANEXA Nr. 2:

Tichetul de cantar eliberat de instalatia de cantarire a vehiculelor rutiere trebuie sa contina:

a) numele si datele de identificare ale furnizorului;

b) numarul tichetului;

c) data si ora efectuarii cantaririi, data si ora tiparirii tichetului de cantar;

d) amplasamentul punctului de încarcare rutiera;

e) codul instalatiei si tipul cantaririi;

f) clasa de precizie a instalatiei de cantarire;

g) numarul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cantarit;

h) configuratia vehiculului;

i) masa totala înregistrata prin cantarirea vehiculului sau masa totala rezultata, în mod automat, prin însumarea maselor pe axe, dupa caz;

j) tipul si natura materialului transportat.